กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
ประธานศาลฎีกา ห่วงใยบุคลากรศาลยุติธรรม เหตุคาร์บอมบ์นราธิวาส ใกล้ศาลเยาวชนฯ ชื่นชม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 สร้างขวัญกำลังใจขณะลงพื้นที่ตรวจราชการศาล บุคลากรกำลังใจดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามร่วม รมว.ยุติธรรมเวียดนาม เรื่องความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่ง มั่นใจประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวก ประหยัด เสมอภาค ศาลยกฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองฮาลาล “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ประธานศาลฎีกา ประชุมร่วมครั้งแรก ผู้บริหารศาลยุติธรรม-สนง.ศาลยุติธรรม มอบนโยบายหลังรับตำแหน่ง พร้อมพัฒนาโครงการสร้างมาตรฐาน “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” เน้นความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลาง นายโชติวัฒน์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 48 วางนโยบาย หลังเข้ารับตำแหน่ง ฯ“รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”พร้อมห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม เร่งบริหารจัดการคดีเพื่อไม่ให้คั่งค้าง

Press Release
image
image
image
image
image
image