Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์image

image เอกสารแนบ