Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ"image

image เอกสารแนบ