กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

"ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว"

ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอได้ทีนี่ https://drive.google.com/file/d/1NmOCVbAQMl9uNpEtMbrk5uTyqcuDUngf/view