กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด "GOOD GUY RUN 2022"

image เอกสารแนบ