กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนสั่งจองพระรูปหล่อองค์ลอย และเหรียญพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 102 ปี วันรพี

image เอกสารแนบ