กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

ข่าวสารและกิจกรรม
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image

 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายผ่านการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

 


image เอกสารแนบ