Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนัก ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติimage

รายละเอียดที่นี่ ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)