กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กฎหมายใหม่หน้า Feed Ep2. เปิดวาร์ป พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทุกคนควรรู้ (ตอนที่1)

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
Guest Host : วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

ที่ปรึกษา : สุริยัณห์ หงษ์วิไล,วิภาวรรณ หลีศิริ
Show Creator : นันทวัลย์ นุชนนทรี, ศณิฏา จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor : ศณิฏา จารุภุมมิก
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส ทองแจ้ง, สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Art Director : ทศพร ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster : ชนัญชิดา อมรวรนิตย์, วชิระ โรจน์สุธีวัฒน์


image รูปภาพ
image