กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกาดำริให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรอัตรากำลังช่วยราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด หลังลงพื้นที่ตรวจราชการศาลเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพิ่มสูงขึ้นให้สำเร็จไปโดยรวดเร็ว

ด้วยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 พบว่าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมีปริมาณคดีสูงสุดในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 สามารถพิจารณาคดีแล้วเสร็จ
ร้อยละ 89.26 แต่ประสบปัญหาข้อขัดข้องด้านอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณคดี ประธานศาลฎีกามีดำริให้นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้หารือกับอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 4 เพื่อพิจารณาข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลยุติธรรมภาค 4 ช่วยราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้มีคำสั่งให้ช่วยราชการแล้วจำนวน 2 คน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพิ่มสูงขึ้นให้สำเร็จไปโดยรวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของคู่ความและประชาชน


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ