Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกาดำริให้สำนักงานศาลยุติธรรม จัดสรรอัตรากำลังเจ้าพนักงานตำรวจศาลดูแลบุคลากรหลังเกิดเหตุคาร์บอมจังหวัดนราธิวาสimage

จากกรณีเกิดเหตุการณ์วางระเบิดในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ที่ผ่านมา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ได้แสดงความห่วงใยต่อข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงมีดำริให้นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พิจารณาจัดสรรเจ้าพนักงานตำรวจศาลไปปฏิบัติงาน ณ ศาลในจังหวัดนราธิวาส เป็นกรณีพิเศษ และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดสรรแล้ว จำนวน 6 นาย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัยแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในบริเวณศาลและอาคารสถานที่
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ