Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติimage

image เอกสารแนบ