กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

EP.2 สิทธินายจ้าง – ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19