กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นโยบายประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2563 - 2564

ภายใต้หลักการ “บริสุทธิ์ ยุติธรรม” (Virtuous Justice)
ตามแนวทาง ๕ ประการ
“เสมอภาค  สมดุล  สร้างสรรค์  ส่งเสริม  ส่วนร่วม”
(Equality Balance Creativity Promotion Involvement : EBCPI)

 


image เอกสารแนบ