กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิภสาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

image เอกสารแนบ