กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานป.ป.ส. เปิดรับข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีบัญชี 2565

image เอกสารแนบ