กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

ข่าวสารและกิจกรรม
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดีวกัน รุ่นที่ 7
image

image รูปภาพ
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางออนไลน์ที่ http://tk.coj.go.th/beliathai/ ระบบเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่ 12.00 ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://iprd.coj.go.th/…/c…/detail/id/10/cid/8550/iid/138669 และส่งมาที่ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
(วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7”)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน 2562 เท่านั้น น้องๆ คนไหนสนใจสมัครกันเข้ามาได้เลย

 

ขั้นตอนการสมัครโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7 (ระบบออนไลน์)

 

1. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปภาพ .jpg) ก่อนเข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ ดังต่อไปนี้

          1.1 รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ และไม่มีรอยประทับตรา) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb

          1.2 สำเนาผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด (ใบ ปพ. 1)  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb        

1.3 เอกสารอนุญาตจากผู้ปกครองให้สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7โดยให้พิมพ์เอกสารดังกล่าวให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่ออนุญาตและถ่ายภาพเอกสารดังกล่าวไว้ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb (สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก http://tk.coj.go.th/beliathai หรือเอกสารแนบด้านล่างนี้) 

 

2. เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ทาง http://tk.coj.go.th/beliathai  และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและแนบไฟล์เอกสารที่เตรียมไว้ตามที่ระบบกำหนด

 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดส่งใบสมัคร

 

4. หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้สั่งพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ใบสมัครเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร

 

หมายเหตุ  :  ระบบรับสมัครทางออนไลน์ สามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


image เอกสารแนบ