กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๕) และหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ ๗

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ