กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานศาลยุติธรรม

วันนี้ (16 ก.ย. 65) นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้บุคลากรของศาลยุติธรรมมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยขยายวงเงินจากเดิม 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำเข้าถึงสวัสดิการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้นไม่น้อยกว่า 600 ราย อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในศาลยุติธรรม ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image
image