กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัย เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับศาลยุติธรรม” โดยถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom และระบบ Facebook Live

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ