กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 10 (ภาษากัมพูชา) ผ่านระบบออนไลน์

image เอกสารแนบ