กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562"

image เอกสารแนบ