กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและดคีปกครองชั้นสูง" รุ่นที่ 6

image เอกสารแนบ