กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565

image เอกสารแนบ