กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านบริหารงานภาครัฐโครงการ eGovernment Forum 2021

image เอกสารแนบ