กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

image เอกสารแนบ