กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน"

 เชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน"

 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้าน:

     - รัฐศาสตร์

     - รัฐประศาสนศาสตร์

     - นิติศาสตร์

     - การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

     - การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

     - การส่งเสริมธรรมาภิบาล

     - การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     - กระบวนการยุติธรรม/อาชญาวิทยา

     - คุณธรรม/จริยธรรมหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน


image รูปภาพ
image