กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Judge talk, just tell Ep.5 AI กับโลกของนักกฎหมาย

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
Guest Host : เพชรรัตน์ สพรั่งพล

ที่ปรึกษา : สรวิศ ลิมปรังษี,สุริยัณห์ หงษ์วิไล,จีรวรรณ เจริญยศ
Show Creator : นันทวัลย์ นุชนนทรี, ศณิฏา จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor : ศณิฏา จารุภุมมิก
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส ทองแจ้ง, สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Art Director : ทศพร ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster : ชนัญชิดา อมรวรนิตย์, วชิระ โรจน์สุธีวัฒน์


image รูปภาพ
image