กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Judge talk, just tell Ep.4 Welcome to การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

Guest speaker : สุวิชา สุขเกษมหทัย
Guest Host : เพชรรัตน์ สพรั่งพล

ที่ปรึกษา : สุริยัณห์ หงษ์วิไล, วิภาวรรณ หลีศิริ

Show Creator : นันทวัลย์ นุชนนทรี, ศณิฏา จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor : ศณิฏา จารุภุมมิก
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส ทองแจ้ง, สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Art Director : สุภาวัชร์ ดลมินทร์, ทศพร ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster : ชนัญชิดา อมรวรนิตย์, ผุสชา เรืองกูล, วชิระ โรจน์สุธีวัฒน์


image รูปภาพ
image