กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

English from court Ep. 2 เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7 สิงหาคม วันรพี

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
Guest Host : จริมจิต พันธ์ทวี

ที่ปรึกษา : สุริยัณห์ หงษ์วิไล,วิภาวรรณ หลีศิริ
Show Creator : นันทวัลย์ นุชนนทรี, ศณิฏา จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor : ศณิฏา จารุภุมมิก
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส ทองแจ้ง, สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์ ดลมินทร์
Art Director : ทศพร ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster : ชนัญชิดา อมรวรนิตย์, วชิระ โรจน์สุธีวัฒน์

English from court

Ep. 2 เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7 สิงหาคม วันรพี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ English from court podcast episode 2 ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะพอทราบว่าวันที่ 7 สิงหาคมของทุกๆปี เป็นวันรพี ซึ่งเป็นวันที่นักกฎหมายน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพี ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ในวันนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอคำศัพท์และภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากประวัติและคุณูประการของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ค่ะ

Hello everybody welcome to the second episode of English from court, as most of you might be aware that each year on 7th of August, Thailand's legal profession pay tribute to Prince RapeePattanasak, who is considered as the father of Thailand's modern legal system. In this episode I would like to present some vocabularies from the biography and his valuable contributions of Prince Rapee, the key figure of Thai legal reform

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ท่านได้เสด็จไปประเทศอังกฤษ และทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมอยู่ในกรุงลอนดอน ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายต่อที่วิทยาลัยไครส์ตเชิช ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด โดยท่านเริ่มเข้าศึกษาเมื่อมีพระชนพรรษาเพียง 17 ปี และทรงสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาชั้นเกียรตินิยมภายในเวลาเพียง ๓ ปี จากหลักสูตร ๔ ปี  ขณะทรงพระชันษาได้ ๒๐ พรรษา

His Royal Highness Prince RapeePhattanasakKromluangRatchaburiDirekliet or formerly known as Prince RapeePhattanasak a son of King Chulalongkorn, Rama V, was born on October 21st 1874. In 1888 he went to England and obtained his secondary education in London. He then went on to study law at Christchurch College, Oxford University. The Prince became the youngest law graduate in Thailand as he completed the Bachelorof Arts Degree with honours within three years at the age of 20. Normally it takes four years to complete the degree.

คำว่า obtain ในบริบทนี้ หมายถึงได้รับ

คำว่า Bachelor Degree หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับสยามประเทศแล้ว ท่านได้ทรงเข้ารับราชการในกรมราชเลขานุการ  ทรงสามารถทำงานในกรมนั้นได้ทุกตำแหน่ง  ในปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระองค์ท่านเป็นองคมนตรี ท่านยังทรงสภานายกในกองข้าหลวงพิเศษ  ซึ่ในการจัดตั้งศาลมณฑลและศาลเมืองต่าง ๆ ขึ้นอีกหลายศาลในประเทศ  พระองค์ท่านทรงจัดการศาลหัวเมืองต่าง ๆ เป็นการสำเร็จเรียบร้อยเป็นที่พอพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาก   

After graduating in England, Prince Rapee worked for the Secretarial Department of Siam.  Because of his intelligence and perseverance, he was able to do many jobs at the Department and was highly admired and he was subsequently appointed to the Privy Council. He also chaired a special committee to establish new provincial courts in Thailand. Despite the large number of legal cases, the Prince always dealt with them quickly, fairly and efficiently.

คำว่า appoint หมายถึง การแต่งตั้ง

คำว่า provincial courts ในบริบทนี้ หมายถึงศาลมณฑลและศาลเมือง ในปัจจุบันก็คือศาลจังหวัดต่างๆค่ะ

ต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมขณะมีพระชนมายุเพียง ๒๒ พรรษา พระองค์ทรงสนพระทัยและหาหนทางในการปรับปรุงแก้ไขจัดระเบียบศาลและการยุติธรรมทั่วประเทศให้เรียบร้อยตามมาตรฐานสากลไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติ  ทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาว่าผู้พิพากษาจำต้องเข้าใจกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ จึงทรงว่าจ้างชาวต่างชาติให้ทำงานร่วมกับผู้พิพากษาไทย จนกระทั่งศาลไทยได้รับการยอมรับจากสถานทูตของประเทศต่างๆ และยินยอมให้คนชาติของตนที่พำนักในสยามประเทศใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความของไทย

At the age of 22, Prince Rapee was promoted to become the Minister of Justice and worked hard to lay a firm foundation for Thai legal systems with international standards. Prince Rapeerealised that Thai courts were being taken advantage of by foreign courts which claimed that Thai law was outdated. To address this problem he hired foreigners to work with Thai judges. This encouraged Thai judges to understand local and international law.  Thai courts became so well recognised that foreign embassies in Thailand allowed people of their countries who stayed in Thailand to use Thai legal procedures.

คำว่า encourage ในที่นี้ หมายถึง ส่งเสริม หรือสนับสนุน

คำว่า recognisedหมายถึง เป็นที่ยอมรับ

และคำว่า procedure ในบริบทนี้ หมายถึง กระบวนพิจารณาค่ะ

นอกจากนี้ ท่านยังทรงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับทรงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกระบวนวิธีพิจารณาคดีความและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเสียใหม่  เพื่อให้มีความสะดวกแก่การพิจารณาไต่สวนคดีและลงโทษผู้กระทำผิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น    ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมบางมาตราในปัจจุบัน  และทรงเป็นกำลังสำคัญในการชำระกฎหมายจนในที่สุดก็สำเร็จเป็นกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย   ทำให้ราชการศาลยุติธรรมของประเทศไทยเจริญมั่นคง  ทัดเทียมนานาอารยประเทศมาจนทุกวันนี้  และยังทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นมาในปี ร.ศ. ๑๑๖  หรือ พ.ศ. ๒๔๔๐  อันเป็นการเปิดการสอนกฎหมายตามมาตรฐานตะวันตกเป็นครั้งแรก พระองค์ท่านทรงสอนกฎหมายแก่นักเรียนด้วยพระองค์เองเป็นประจำ 

Another important task undertaken Prince Rapee was updating and revising all Thai laws so that Thai people understood them and were able access to legal procedures, which has successfully led to the promulgationof the first legal code of Thailand.  The Prince also took initiatives onthe establishment of the first law school in the country in 1897. He drew up a syllabus and taught the students himself.

คำว่า revise หมายถึง ทบทวน หรือปรับปรุง

คำว่า access หมายถึง การเข้าถึง

คำว่า establish หมายถึง ก่อตั้ง ค่ะ

พระองค์ท่านทรงพระประชวรด้วยพระวัณโรคที่พระวักกะหรือไต และเสด็จไปรักษาพระองค์ ณ กรุงปารีส แต่อาการหาทุเลาไม่ ในที่สุดได้เสด็จสิ้นพระชนม์ ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ พระชนมายุได้ ๔๗ พรรษา

ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้นดังกล่าวข้างต้น เนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 ทั้งเริ่มต้นเรียก วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของพระองค์ต่อวงการกฎหมายไทย

The prince fell ill in 1920, and resigned from active service. He went to Paris for medical care and passed away on August 7 of the same year when he was 47 years old.

From his valuable contribution towards Thai legal system, the Thai Bar under the Royal Patronage commended Prince Rapee as the Father of Thailand’s Modern legal system and on 7th August each year, Thailand observes Rapee Day commemorating the passing away of Prince RapeePattanasak.


image รูปภาพ
image