กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Judge talk, just tell Ep.2 Hello D-Court 2020 เพชรรัตน์ สพรั่งผล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

 

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
Guest Host : เพชรรัตน์  สพรั่งผล
 ที่ปรึกษา :  สุริยัณห์  หงษ์วิไล,วิภาวรรณ  หลีศิริ
Show Creator : นันทวัลย์  นุชนนทรี, ศณิฏา  จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor  : ศณิฏา  จารุภุมมิก
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส  ทองแจ้ง, กิติชัย โล่ห์สุวรรณ, สุภาวัชร์  ดลมินทร์
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์  ดลมินทร์
Art Director  : ทศพร  ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster  : ชนัญชิดา อมรวรนิตย์, วชิระ  โรจน์สุธีวัฒน์


image รูปภาพ
image