กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

COJ Around The world ep2.ตกงานไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวอย่างไรให้รอด โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
Guest Host : ฉันทนา เจริญศักดิ์
 
ที่ปรึกษา :  สุริยัณห์  หงษ์วิไล
 วิภาวรรณ  หลีศิริ
Show Creator : นันทวัลย์  นุชนนทรี, ศณิฏา  จารุภุมมิก
Episode Producer & Editor  : ศณิฏา  จารุภุมมิก
Sound Designer & Engineer : กฤตภาส  ทองแจ้ง, กิติชัย โล่ห์สุวรรณ, สุภาวัชร์  ดลมินทร์
Coordinator & Admin : สุภาวัชร์  ดลมินทร์
Art Director  : ทศพร  ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster  : วชิระ  โรจน์สุธีวัฒน์