Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโรงเรียนระยองวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566image

วันนี้ (2 กันยายน 2566) นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี
พ.ศ. 2566 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา โดยมีนายวิญญู พิชัย
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ด้วยการเผยแพร่พระประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ และจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้า
จนมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาค
แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคทั้ง 9 ภาค และการแข่งขันในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 469 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 328 ทีม และระดับอุดมศึกษา จำนวน 141 ทีม ซึ่งมีทีมที่ชนะผ่านการแข่งขัน
ในรอบคัดเลือก ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม
ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว

โดยทีมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลจาก
ประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับถ้วยรางวัล
จากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
และใบประกาศเกียรติคุณ

          ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน
100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

          นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขันว่า กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ
และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการกฎหมายและวงการศาลไทยอย่างอเนกอนันต์

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ