Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกามอบรางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เน้นย้ำบุคลากรยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางimage

วันนี้ (23 มีนาคม 2566) นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัล โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศาลยุติธรรม  ทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการคดีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด พัฒนาระบบงานให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดในทุกมิติภายใต้ความเสมอภาคและเท่าเทียม ยึดถือความต้องการ
ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ประธานศาลฎีกากล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบาย “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” มาใช้ในการบริหารราชการศาลยุติธรรม และให้ดำเนินโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รวมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมศาลต่าง ๆ ปรากฏว่าได้มีการพัฒนาระบบงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของศาลต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ปรากฏว่าศาลที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย

กลุ่มศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลจังหวัดตาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลจังหวัดหนองคาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลจังหวัดเดชอุดม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลจังหวัดพัทลุง

กลุ่มศาลแขวงในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลแขวงลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลแขวงทุ่งสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลแขวงเชียงราย และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลแขวงสุพรรณบุรี

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

กลุ่มศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลอาญาพระโขนง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลอาญาธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลแพ่งตลิ่งชัน และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศาลอาญาตลิ่งชัน

กลุ่มศาลพิเศษและศาลชำนัญพิเศษ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศาลล้มละลายกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลแรงงานภาค 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 และรางวัลชมเชย ได้แก่
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ทั้งนี้ โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ