Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สนง.ศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือป้องกันการกระทำผิดซ้ำ จากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงimage

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เวลา 10.45 น. นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้กับสังคม แก้ไขปัญหาและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง และร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันสร้างกลไกการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้กระทำความผิดในระดับพื้นที่อย่างเชื่อมโยงและสอดรับกับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน
ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงภายหลังพ้นโทษหรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความปลอดภัยในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ต้องนำมาใช้ เช่น แบบประเมินผู้กระทำความผิด แนวทางการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image