กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

“โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ประธานศาลฎีกา ประชุมร่วมครั้งแรก ผู้บริหารศาลยุติธรรม-สนง.ศาลยุติธรรม มอบนโยบายหลังรับตำแหน่ง พร้อมพัฒนาโครงการสร้างมาตรฐาน “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” เน้นความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลาง

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ