กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สรุปสถิติคดีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522  ที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2565

สรุปสถิติคดีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2565 
ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 
 
กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง 
1. จำนวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 16,827 คดี 
  พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 16,208 คดี (คิดเป็นร้อยละ 96.32) 
 
2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 
  1) นครราชสีมา  1,813 คดี 
  2) สุรินทร์      781 คดี 
  3) เชียงราย     775 คดี 
  4) สกลนคร     713 คดี 
  5) ชลบุรี       695 คดี 
 
3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 
  1) ศาลแขวงนครราชสีมา  938 คดี 
  2) ศาลแขวงอุดรธานี  596 คดี 
  3) ศาลแขวงสุรินทร์  557 คดี 
  4) ศาลแขวงเชียงราย 553 คดี 
  5) ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  489 คดี 
 
4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 
  1) ขับรถขณะเมาสุรา   15,608 คน 
  2) ขับรถขณะเสพยาเสพติด       980 คน 
  3) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต     1,274 คน 
  4) ขับรถโดยประมาท         47 คน 
 
5. จำนวนจำเลยที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษา รวมทั้งสิ้น 17,909 คน 
  - แบ่งเป็น เพศชาย 17,297 คน     เพศหญิง  612 คน 
  - แบ่งเป็น สัญชาติไทย 17,176 คน    สัญชาติอื่น 733 คน 
 
6. ผลคำพิพากษา 
  1) จำคุก จำนวน 2,438 คน 
  2) ปรับ จำนวน 11,151 คน 
  3) ทั้งจำทั้งปรับ จำนวน 1,213 คน 
  4) รอการลงโทษ จำนวน 12,391 คน  
 
 
 
กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
1. จำนวนคำร้องที่ขอตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 130 คำร้อง 
2. ข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ 
  1) ขับรถขณะเมาสุรา     103 คน 
  2) ขับรถขณะเสพยาเสพติด       28 คน 
  3) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต         1 คน 
3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 132 คน แบ่งเป็น 
  เพศหญิง  7 คน 
  เพศชาย  125 คน 
4. ผลการตรวจสอบการจับ ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งสิ้น 132 คน 
 


image รูปภาพ
image
image