กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิใน 3 ชั้นศาล

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้ (16 มี.ค. 65) สำนักงานศาลยุติธรรม
ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.)
ใน 3 ชั้นศาล แทน ก.ต.ชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 36 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบัตรลงคะแนนจาก
ผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนี้

  • ชั้นศาลฎีกา จำนวน 173 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 175 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 98.86)
  • ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 884 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 994 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 88.93)
  • ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 3,047 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3,940 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 77.34)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา  จำนวน 6 คน ได้แก่

1) นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ                                                         139 คะแนน

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

2) นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์                                                                123 คะแนน

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

3) นายสมเกียรติ ตั้งสกุล                                                                   113 คะแนน

ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

4) นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร                                                           113 คะแนน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

5) นายชัยเจริญ ดุษฎีพร                                                                   104 คะแนน

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม

ในศาลฎีกา

 

6) นายเศกสิทธิ์ สุขใจ                                                                       103 คะแนน

ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์  จำนวน 4 คน ได้แก่

1) นายสมชาย อุดมศรีสำราญ                                                             598 คะแนน

รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

รองประธานศาลอุทธรณ์

2) นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์                                                              578 คะแนน

รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

3) นายจุมพล ชูวงษ์                                                                        528 คะแนน

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

4) นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์                                                                 498 คะแนน

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น  จำนวน 2 คน ได้แก่

1) นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา                                                      1,156 คะแนน

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

2) นายณรัช อิ่มสุขศรี                                                                      1,047 คะแนน

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ