กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดเชียงรายย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เริ่มเปิดทำการ 1 มีนาคม 65 นี้

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดเชียงราย จากอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารศาลจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ อาคารศาลจังหวัดเชียงราย เลขที่ 1133 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีอรรถคดีหรือต้องการติดต่อราชการศาลจังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 – 719461 - 66 โทรสาร
053 - 719469

          ทั้งนี้ ศาลจังหวัดเชียงรายมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น โดยมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่มีจำนวนทุนทรัพย์
หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่าสามแสนบาท คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ (คดีที่ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้) หรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจ คดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกเกินสามปี หรือปรับเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่อยู่ในเขตอำนาจ
สำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงเชียงรายที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย ศาลอาจใช้ดุลยพินิจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงเชียงรายก็ได้ ทั้งนี้ ตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา 18 และมาตรา ๑๙/๑ ศาลจังหวัดเชียงรายมีเขตอำนาจครอบคลุม 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ