กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาลยุติธรรมเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา
ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มี
จิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้รวบรวมจตุปัจจัย
ซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด รวมทั้งผู้มี
จิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,233,107.92 บาท ในโอกาสนี้ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้

          ทั้งนี้ วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในประวัติได้กล่าวไว้ว่า
วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นวัดที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเสนีเทพทรงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นเสนีเทพสิ้นพระชนม์ลงก่อน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้พระยามหาอำมาตยาธิบดี (ต้นสกุล บุรณศิริ) เป็นผู้สร้างต่อจนสำเร็จและทรงพระราชทานนามว่า
วัดศิริอำมาตยาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดบุรณศิริมาตยาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ