กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้ (18 พ.ย. 64) สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 3 ตำแหน่ง และชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ประเภท ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา  จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ                                              ได้ 103 คะแนน

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

  •  
  1. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์                                                     ได้   91 คะแนน

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

  •  
  1. นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร                                                  ได้   80 คะแนน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

  •  

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

  1. นายพศวัจณ์ กนกนาก                                                        ได้ 434 คะแนน

รองประธานศาลฎีกา

 

 


image เอกสารแนบ