กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. ณ โถงหน้าห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2  ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   และ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน    ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย       ข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี รวมถึงร่วมมือกัน          ทางด้านกฎหมาย การเงิน ตลอดถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน ผู้ให้บริการทางการเงิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ         ถึงประโยชน์ของการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทอันจะยังประโยชน์       แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมสืบไป

             นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เพิ่มเติมมาตรา ๒๐ ตรี
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยส่งเสริมให้มีระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี ทำให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 ที่กำหนดไว้ว่า ประชาชนจะต้องได้รับ     ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค โดยการลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดีและปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

           เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ในนามของสำนักงานศาลยุติธรรม            มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคาร          แห่งประเทศไทย และคณะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ