กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลแขวงกระบี่ - ศาลแขวงตรัง พร้อมเปิดทำการ อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 1 ต.ค. 63 นี้

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
ศาลจังหวัดกระบี่และศาลจังหวัดตรังมีปริมาณคดีความเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาเป็นจำนวนมาก
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทั้งสองศาลต้องรับภาระพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงด้วย การพิจารณาคดีอาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เสมอภาค และเป็นธรรม จึงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
มีศาลแขวงหนึ่งศาล คือ ศาลแขวงกระบี่ และศาลแขวงตรัง โดยให้มีเขตอำนาจในทุกอำเภอของจังหวัดนั้น และให้ทั้งสองศาลเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ศาลแขวงกระบี่
และศาลแขวงตรังมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท
และคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกินจากที่กำหนดไม่ได้

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า “ประชาชนและผู้มีอรรถคดีสามารถติดต่อราชการ
ศาลแขวงกระบี่ ได้ที่ เลขที่ 150 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เว็บไซต์ : https://krbmc.coj.go.th

ศาลแขวงตรัง เลขที่ 139/4 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 7521 - 8052 เว็บไซต์ : https://trnmc.coj.go.th ซึ่งขณะนี้ศาลดังกล่าวได้มี
ความพร้อม 100 % แล้ว ทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรในการให้บริการประชาชน”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ