กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรมจับมือธนาคารและสถาบันการเงินทั่วประเทศ ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาที่ผิดสัญญาประกันต่อศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอายัดเงินได้ทันท่วงที

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ