กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลแพ่งมีนบุรีเตรียมพร้อมรับมือการเปิดพิจารณาคดี 1 มิ.ย.63

ศาลแพ่งมีนบุรีกำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรสำหรับการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 หลังจากที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือ ก.บ.ศ. มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีการเลื่อนคดีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีมาตรการ เช่น การคัดกรองคู่ความหรือประชาชนที่มาศาลทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในอาคารศาล มีการลงทะเบียนโดยเครื่องสแกนบัตรประชาชนเมื่อเข้า-ออก อาคารศาล มีมาตรการล้างมือ วัดอุณหภูมิโดยเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก จัดระเบียบพื้นที่ให้บริการเพื่อลดความแออัด จำกัดจำนวนคู่ความหรือประชาชนในการใช้บริการ ทั้งห้องพิจารณาคดี และการใช้บริการคัดถ่ายหรือขอตรวจสำนวน โดยให้คู่ความสามารถขอรับบริการหน้าเคาน์เตอร์แบบเว้นระยะห่าง และรณรงค์ให้มีการยื่นคำร้องหรือขอเอกสารทางระบบ cios แทน แต่หากจำเป็นต้องมาศาลให้สามารถนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้าได้ ส่วนการรับเอกสารให้ผู้ขอรับบริการสามารถให้ทางศาลแพ่งมีนบุรีส่งเอกสารที่ขอคัดถ่ายทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อให้คู่ความและประชาชนที่มาศาลแพ่งมีนบุรีลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image