กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ภายใต้หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาหรือจำเลยเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การบังคับคดีผู้ประกันของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นภาพยนตร์สั้นมีความยาว 3-5 นาที และแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  1. ระดับมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2. ระดับอุดมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  3. ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้เพียงประเภทเดียว ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม (ไม่เกิน 10 คน) โดยที่สมาชิกภายในทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน

สำหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular vote เงินรางวัล 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร ซึ่งจะพิจารณาจากผลงานที่มีจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) มากที่สุดผ่านทาง Facebook “สื่อศาล”

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและสอบถามเพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สั้นได้ที่ Facebook “โครงการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” Link https://qrgo.page.link/HcTby

หรือ สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8446 (ในวันและเวลาราชการ) Link http://lad.coj.go.th/th/content/category/index/id/10559


image รูปภาพ
image