กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

เหตุยกเว้นโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา (มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ)
image

image รูปภาพ
image