กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้ทางไหนบ้างมีคำตอบ
image

image รูปภาพ
image

ช่องทางการไกล่เกลี่ยออนไลน์

การประชุมทางโทรศัพท์

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยโทรศัพท์หาคู่กรณีตามวันเวลาที่นัดไว้ เมื่อคู่กรณีรับสายแล้วให้กดปุ่มเพิ่มสายหรือเพิ่มการโทรศัพท์หาคู่กรณีอีกฝ่ายและผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอม (หากไม่ได้อยู่ที่ศาล)

2) เมื่อทุกฝ่ายตามข้อ 1 รับสายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกดปุ่มรวมสายโทรศัพท์เพื่อทำการรวมสายสนทนา

Video/WebConference

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยดำเนินการประสานกับหน่วยงานปลายทาง และคู่กรณีทุกฝ่ายเพื่อใช้ระบบ Video/Web Conference ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

แอปพลิเคชัน LINE

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยสร้างกลุ่ม LINE เฉพาะคดี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอม และคู่กรณี

โปรแกรม Zoom

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประสานคู่กรณีโดยการส่งลิงก์ (Link) การประชุมไปยังคู่กรณีและผู้ประนีประนอมเพื่อให้กดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยผ่านโปรแกรม Zoom

โปรแกรม Microsoft Teams

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประสานไปยังคู่กรณีและผู้ประนีประนอมเพื่อให้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

หรือไกล่เกลี่ยออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตอบรับเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ให้ศาลดำเนินการตั้งผู้ไกล่เกลี่ย

- ศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านช่องทางการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่คู่กรณีแจ้งความประสงค์ไว้ โดยก่อนเริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งให้คู่กรณียืนยันตัวตน และแจ้งให้ทราบว่าการไกล่เกลี่ยเป็นความลับ ห้ามบันทึกหรือเปิดเผยข้อความ ตลอดจนการสนทนาในระหว่างการไกล่เกลี่ยและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้รักษาไว้เป็นความลับ

- หากคู่กรณีตกลงกันได้ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท  (กรณีก่อนฟ้อง) ส่วนกรณีที่ตกลงกันได้ ให้คู่ความมาศาลเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความในวันเวลาที่คู่ความพร้อมและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสนอสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอม หากตกลงกันไม่ได้ เน้นย้ำให้คู่ความมาศาลในวันนัดพิจารณาตามที่กำหนดไว้ (กรณีหลังฟ้อง)

- ให้จัดทำรายงานการประชุมไกล่เกลี่ยออนไลน์ประกอบการประชุมทุกครั้ง