กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดปัตตานี ปรับปรุงและกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีใหม่

image เอกสารแนบ